Biblioteca Municipal de Santo Tirso
Biblioteca Municipal de Santo Tirso
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves
Centro Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso
Centro Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso
Centro Interpretativo do Castro do Monte Padrão
Centro Interpretativo do Castro do Monte Padrão
Museu Internacional da Escultura Contemporânea
Museu Internacional da Escultura Contemporânea